Vlerësimi i kërkesës së ardhshme për produkte dhe shërbime është një hap thelbësor në strategji, planifikim dhe operacione të çdo organizate biznesi. Modelet e parashikimit në portofolin tonë ofrojnë mundësinë për të zgjedhur në mënyrë autonome modelin më të mirë të përshtatshëm duke marrë parasysh kushtet sezonale dhe makro-ekonomike.

ForecastOpt parashikon çdo parametër të bazuar në të dhënat e kaluara me devijime shumë të vogla. Fleksibiliteti i parashikimit të parashikuar nga AI (IA – inteligjenca artificiale) mundëson organizatat të rregullojnë zgjidhjen e tyre me lehtësi dhe shpejt pasi koha është bërë shumë e çmuar për organizatat.

• Vlerëson kërkesën për produkte dhe shërbime me devijim minimal,
• Vlerëson çmimin e ardhshëm të produkteve që do të furnizohen ose prodhohen,
• Rrit produktivitetin dhe efikasitetin duke kontribuar në planifikimin strategjik,
• Vlerëson kushtet sezonale dhe makro-ekonomike duke përdorur inteligjencën artificiale,
• Gjeneron raporte grafike në kohë reale që mbështesin planifikimin strategjik.

Request a Demo