Kostoja e logjistikës së furnizimit mbulon një pjesë të konsiderueshme të kostove të organizimit dhe kostot e tilla mund të arrijnë në 20% të kostove totale nëse nuk menaxhohet me kujdes, pasi që zinxhirët e furnizimit sot janë shumë komplekse dhe ndërlidhur me njëra tjetren, kështu që një ulje e kostos në një fushë të operacioneve mund të rezultojë në një efikasiteti i kostos në një organizatë. .
RouteOpt rrit efikasitetin duke eleminuar operacione të panevojshme dhe zvogëlon koston dhe përmirëson vlerën e biznesit tuaj.
• Siguron ngarkim dhe rrugëdalje optimale për operacionet logjistike hyrëse dhe dalëse,
• Ofron zgjidhje që minimizojnë kostot dhe rrit përdorimin e kapaciteteve njëkohësisht,
• Menaxhon aktivitete periodike të shpërndarjes së kursit,
• Zvogëlon kompleksitetin e rrjetit të zinxhirit të furnizimit dhe rrit përdorimin e shërbimeve,
• Ul kostot operative dhe rrit përdorimin e kapaciteteve,
• Konsideron të dhëna dinamike të trafikut, kohën e dorëzimit, lloje të ndryshme të automjeteve dhe kufijtë që dëshironi të vendosni,
• Ka rrugë të balancuara funksionale,
• Kursen mesatarisht ~ 20% nga totali i operacioneve.

Request a Demo