მიწოდების ჯაჭვის სრული მართვა

მოწინავე სტატისტიკური ანალიზი,
კომპიუტერული სწავლება, ხელოვნური ინტელექტი და
ოპტიმიზაციის ტექნოლოგიური მოდელირება

ტექნოლოგია

ჩვენ ვსარგებლობთ ჩვენი ბიბლიოთეკით
ეფექტური გადაწყვეტების უზრუნველყოფისთვის