ხანგრძლივი გამოყენების სამომხმარებლო საქონლის ინდუსტრია მოიცავს მაღალ საოპერაციო ხარჯებს. ამ სექტორში პროდუქტების დისტრიბუცია და სხვადასხვა პარამეტრების პროგნოზირება, როგორიცაა პროდუქტზე მოთხოვნა და ფასი, შემოსავალი და ხარჯის ნაკადები, მარაგების დონე, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია კომპანიებისთვის იმისათვის, რომ შეინარჩუნონ შეზღუდული მთლიანი მარჟა ჯანსაღ დონეზე. ჩვენი გამოცდილების საფუძველზე ჩვენი მიზანია მუდმივად შევამციროთ ყველა მიწოდების ჯაჭვის ოპერაციები RouteOpt და MilkrunOpt მეშვეობით შესაძლებელია 30# დანაზოგის გაკეთება მიწოდების ჯაჭვის ინტეგრაციის, ოპერაციების, შესყიდვების და დისტრიბუციის ფარგლებში. ForecastOpt-ით კომპანიებს შეუძლიათ შეამცირონ გაურკვევლობები და ხელი შეუწყონ სტრატეგიულ გეგმებს დროული პროგნოზირების ანგარიშებით.